MSDS / SDS / GBF Hazırlama

 

Mavi Yeşil Danışmanlık olarak 2013 yılından günümüze yaklaşık 15000’den fazla MSDS / SDS / GBF Hazırlama , kontrol etme, onaylama ve uyum süreçleri konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

MSDS / SDS / GBF ürünler ve maddeler ile ilgili olarak güvenlik kullanım, depolama, bertaraf, acil durum ve nakliye önlemleri ile ilgili teknik bilgi sunar.

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, 11.12.2013 Tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri,  10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri , 23.06.2017 tarih ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK – TURK REACH) ve Ekleri mevzuatlarına uygun ve Türk-Ak onaylı Güvenlik Bilgi formu hazırlayıcısı sertifikasına sahip uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

 

MSDS / SDS / GBF Hazırlama Süreci

 • Gerekli Bilgi ve Belgelerin Derlenmesi

Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gerekli bilgi ve belgelerin bizlere iletilmesi için ‘’Gerekli Bilgi ve Belgeler Formu’’ doldurulması talep edilir.

 

 • SDS Sınıflandırma Süreci

Gerekli Bilgi ve Belgeler formundan gelen veriler doğrultusunda SDS sınıflandırma süreci başlar. Madde ve karışımlar için hazırlanacak SDS için sınıflandırma hesaplamaları gerçekleştirilir. Hesaplamalar sonucu elde edilen değerler SDS’e eklenir. kişisel koruyucu önlemler, depolama ve elleçleme önlemleri, taşımacılık sınıflandırmalarını, dökülmeler ve kaza durumunda alınması gereken önlemleri ürüne özgü olarak güvenlik bilgi formunun alt başlıklarına eklenir.

 

 • Son Kontrol ve Onay

Güvenlik bilgi formu (SDS / MSDS / GBF) hazırlanıp rapor haline getirilir. Rapor haline getirilen form Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından kontrol edilir ve onaylanır.

 

MSDS / SDS / GBF Hazırlama Uyum Süreci

 • CLP (By-Law on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures – Annexes) Uyum Hizmeti

CLP Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış güvenlik bilgi formlarının Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği (SEA) doğrultusunda hesaplama kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

 • Son Kontrol ve Onay

Uyum süreci tamamlanan  Güvenlik bilgi formu (SDS / MSDS / GBF), rapor haline getirilir. Uyum kontrolleri alanında Uzman Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından gerçekleştirilir ve onaylanır.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS / MSDS / GBF) Nedir ?

Güvenlik bilgi formu; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve eşyaların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanan, toplam 16 kısımdan oluşan form olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik bilgi formu profesyonel çalışanlara, acil müdahale ekiplerine ve profesyonel olmayan tüketicilere ürün hakkında bilgi sağlar .

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS / SDS / GBF) fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerini, potansiyel tehlike sınıflandırmalarını, kişisel koruyucu önlemler, depolama ve elleçleme önlemleri, taşımacılık sınıflandırmalarını, dökülmeler ve kaza durumunda alınması gereken önlemleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf önerilerini içermektedir. Güvenlik bilgi formları , iş güvenliği , çevre ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına kimyasalların tehlikelilik durumlarını iletmekte ve risk yönetimi konusunda karar alma aşamasında kullanılan en önemli kaynaktır.

Bir Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS / MSDS / GBF) aşağıdakileri içermelidir;

 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ, güvenlik bilgi formunda madde veya karışımın nasıl tanımlanacağı ve belirlenmiş ilgili kullanımlar, madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve acil durum iletişim bilgileri dahil madde veya karışımın tedarikçisinin irtibat bilgileri yer alır.

 

 1. ZARARLILIK TANIMLANMASI, Bu bölümde madde veya karışımın zararları ve zararlarla ilgili uygun uyarı bilgileri tanımlanır.

 

 1. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ, Bu bölüm, safsızlıklar ve kararlaştırıcı katkı maddeleri dahil madde veya karışımın içeriğinin kimyasal niteliğini tanımlar. Yüzey kimyasına dair uygun ve mevcut güvenlik bilgileri belirtilir.

 

 1. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ, eğitim almamış müdahale eden kişi tarafından anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman kullanımı ve çok fazla ilaç tedavisi olmaksızın yapılabilecek şekilde ilk müdahaleyi tanımlar. Tıbbi yardım gerekliyse, bilgiler bunun aciliyetini de içerecek şekilde belirtir.

 

 1. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ, Uygun yangın söndürme teknikleri, ekipman ve yangından kaynaklanan kimyasal tehlikeler de dahil olmak üzere kimyasalın neden olduğu bir yangınla mücadele için öneriler listeler.

 

 1. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER, insanlar, eşyalar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek için dökülme, sızıntılar ve yayılmaya karşı yapılması gereken uygun müdahaleleri kapsar. Dökülme hacminin zarar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu durumlarda, büyük ve küçük dökülmelere karşı yapılacaklar ayrılır. Kontrol altında tutma ve kurtarma prosedürleri farklı uygulamaların gerekli olduğunu gösteriyorsa bunlar güvenlik bilgi formlarında belirtilir.

 

 1. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA, uyumsuzluklar da dahil olmak üzere kimyasalların güvenli bir şekilde depolanması için güvenli kullanım uygulamaları ve koşulları hakkında rehberlik sağlar.

 

 1. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA, işçi maruziyetini en aza indirmek için kullanılabilecek maruz kalma limitleri, mühendislik kontrolleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) önlemlerini belirtir.

 

 1. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER, Bu bölüm, ilgili ise, madde veya karışıma ilişkin ampirik bilgileri açıklar. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlıdır.

 

 1. KARARLILIK VE TEPKİME, Bu bölüm, madde veya karışımın kararlılığını ve uygun olan durumlarda kullanılan test yöntemlerine atıfı da içererek belirli kullanım koşullarında ve ayrıca çevreye yayılması halinde zararlı reaksiyonların oluşma olasılığını açıklar. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri açıklanır.

 

 1. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER, Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam ve anlaşılabilir açıklaması ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgiler, uygun olduğu yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgiler sağlanır. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlı olmalıdır.

 

 1. EKOLOJİK BİLGİLER, Bu bölüm, madde veya karışımın çevreye yayıldığı yerlerde çevresel etkisinin değerlendirilmesi için sağlanan bilgileri açıklar. Biyobirikim, kalıcılık ve bozunabilirlik hakkında bilgiler, karışımdaki her ilgili madde için, mevcut ve uygun olduğu hallerde verilir. Ayrıca maddelerin ve karışımların bozunmasından doğan zararlı dönüşüm ürünleri için de bilgi sağlanır.

 

 1. BERTARAF ETME BİLGİLERİ, Bu bölüm, güvenli ve çevresel olarak tercih edilen atık yönetimi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla madde veya karışımın ve/veya ambalajının uygun atık yönetimi için bilgileri atık mevzuatı kapsamında açıklar. Atık yönetimi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin güvenliğiyle ilgili bilgiler, güvenlik bilgi formu Bölüm 2 Başlık 8’de verilen bilgileri tamamlar.

 

 1. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ, Bu bölüm, güvenlik bilgi formu başlık 1’de belirtilen maddeler veya karışımların karayolu, demiryolu, deniz, kıta içi su yolları veya havayolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgilerini sağlar. Bilginin mevcut olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda, bu durum belirtilir.

 

 1. MEVZUAT BİLGİLERİ, Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda halihazırda belirtilmemiş madde veya karışım hakkındaki diğer mevzuat bilgilerini verir

 

 1. DİĞER BİLGİLER, Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve akronimleri içerir. MSDS’in ne zaman hazırlandığını veya bilinen son revizyonun ne zaman yapıldığını gösterir. MSDS, önceki sürümde değişikliklerin nerede yapıldığını da belirtebilir. Değişikliklerin bir açıklaması için tedarikçiyle iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Diğer yararlı bilgiler de buraya dahil edilebilir.

Ayrıca bu bölüme güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının iletişim bilgileri, sertifika belge tarihi ve numarası yazılır.

Eğitim Kayıt Formu