Kkdik mbdf-sief nedir?

KKDİK TURKREACH kayıt aşamasının en önemli kısmı Madde Bilgi Değişim Forumu (kkdik mbdf-sief )Yönetimidir. KKDİK Yönetmeliğine göre Madde Bilgi Değişim Forumları iki aşamalı olarak yürütülmektedir.

  • Ön- MBDF/Pre SIEF
  • MBDF/SIEF

Her bir MBDF amacı ; kayıt için gerekli bilgilerin potansiyel kayıt ettirenler arasında paylaşılarak, çalışmaların tekrarlanmasının engellenmesi ve, Potansiyel kayıt ettirenler arasında, sınıflandırma ve etiketleme farklılığı olduğu durumlarda, sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşma sağlanmasıdır.

MBDF/ SIEF Katılımcıları kendilerinde mevcut olan test çalışmalarını diğer MBDF katılımcıları ile ihtiyaçlarına yönelik paylaşır mevcut olmayan test çalışmalarının yürütülmesini sağlar. Her bir MBDF 31/12/2025 tarihine kadar faaliyetini sürdürür.

Madde Bilgi Değişim Forumlarında Test Çalışmaları Nasıl Paylaşılır?

Kayıt amaçlı olarak gerekli bilgilerin elde edilmesi için testler yapılmadan önce, MBDF katılımcıları, ilgili bir çalışmanın kendi MBDF’i içinde mevcut olup olmadığını araştırır. Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testleri içeren ilgili bir çalışmanın MBDF’de mevcut olması durumunda, MBDF katılımcısı bu çalışmayı talep eder. Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testleri içermeyen ilgili bir çalışmanın MBDF’de mevcut olması durumunda, MBDF katılımcısı bu çalışmayı talep edebilir. Çalışmanın talep edilmesini takip eden bir ay içerisinde, çalışmanın sahibi, istekte bulunan katılımcı veya katılımcılara çalışmanın maliyetine dair kanıtları sunar. Katılımcılar ve çalışma sahibi, bilgi paylaşımından doğan maliyetin adil, şeffaf ve ayrım gözetmeksizin dağıtılmasını sağlamak üzere tüm çabayı sarf eder. Orantılı paylaşım tutarının hesaplanması Bakanlık görüşü alınarak kolaylaştırılabilir. Taraflar anlaşmaya varmazlarsa, maliyet eşit olarak paylaştırılır. Çalışma sahibi, ödemeyi almasından sonraki iki hafta içerisinde, tam çalışma raporunun kayıt amaçlı olarak referans gösterilmesine izin verir. Kayıt ettirenler yalnızca kayıt gereklerini karşılamak için gerekli olan bilgilerin maliyetini paylaşır.

MBDF/SIEF Yönetimi Nasıl Sağlanır?

MBDF Yönetimi için öncelikle Tek Temsilci veya 3.  Taraf temsilci tarafından Ön- MBDF kaydı gerçekleştirilmelidir.Ön- MBDF Katılımcıları ile iletişime geçilmeli işbirlikleri düzenlenmeli sözleşmeler hazırlanmalıdır. Madde Bilgi Değişim Forumu MBDF/SIEF iletişiminde, özellikle veriler ile ilgili oldukça fazla sayıda bilginin MBDF/SIEF öncesi ve ortak kayıt sahiplerinden toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.

Kkdik Mbdf-Sief  Yönetimi Hizmeti

MBDF/SIEF Yönetimi ;Temsilciliğini sağladığımız firmalara Ön- MBDF kayıtlarından sonra aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Veri paylaşımının koordinasyonu
  • Müşterek sunum ve müştereken oluşturulan dosyaların mali yönetimi
  • Erişim mektuplarının yönetimi (ilgili taraflarla iletişim, belgelerin dağıtımı, ödemelerin takibi, vb.)
  • Telefon konferans ve toplantılarının koordinasyonu, organizasyonu ve dokümantasyonu
  • Konsorsiyum içinde ve diğer ilgili taraflarla (yani yasal form, erişim mektubu) sözleşme imzalanması
  • İlgili yasal forma göre mali destek
  • KKDİK düzenlemesi uyarınca resmi gerekliliklerin güvence altına alınması