ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Oluşturma

CFP Kavramı (Bir Ürünün Karbon Ayakizi)

ISO uluslararası standardizasyon kuruluşu, ürün karbon ayakizinin nicelleştirilmesi için yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin kullanılmasına rehberlik etmek amacıyla ISO14067 ürün karbon ayakizi standartlarını yayınladı. ISO 14067, ilgili önemli bölgelerdeki ürün karbon ayak izi oluşturma ve CO2 emisyonunun azaltılmasını bilmek için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Dahası, standart insanların sera gazı emisyonları konusundaki farkındalıklarını arttırmada yardımcı olabilir.

Bir Ürünün Karbon Ayakizi, bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının toplamıdır; yani, ham madde alımından veya üretiminden doğal kaynaklardan nihai elden çıkarmaya kadar olan tüm süreci kapsamaktadır. SG, IPCC’nin (Entegre Kirliliği Önleme ve Kontrol) küresel ısınma potansiyeli katsayısı tanımladığı tüm gaz halindeki maddeler olarak kabul edilir. ISO 14067’deki ölçüm birimi olan kütle bazlı CO2 eşdeğeri (CO2e) cinsinden ifade edilirler.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Oluşturma Uygulaması

ISO 14067, artık pazarda rekabetçi bir araç olan bir Ürünün Karbon Ayakizini hesaplamak için kriterler sağlar. Bu, tüketicinin bu çevresel göstergeye olan güvenini arttırmakta ve ürünlerin etiketlerini netleştirmeye yardımcı olmaktadır.

Uluslararası standart ayakizi hesaplamasını yaşam döngüsü analizine dayandırmaktadır. Bu, emisyonların çoğundan hangi kademenin sorumlu olduğunu ayırt etmeye yardımcı olur, iyileştirme fırsatlarının nasıl doğru şekilde belirleneceği konusunda değerli bilgiler sağlar ve maksimum verim elde edilmesine olanak sağlar.

Standart, sera gazı değerlendirmesini netleştirir, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımında özel şartlar sağlar, sistem sınırlarını seçer ve bir Ürünün Karbon Ayakizi (CFP) miktarını belirlerken kullanım ve kullanım ömrü fazlarını simüle eder.

ISO 14067’deki fonksiyonel ünite bir ürün veya hizmet olabilir. Bir CFP çalışmasının sonuçları, bir ürün birimi olarak veya verilen hizmetler açısından rapor edilebilir.

Sistem Sınırları

Karbon ayakizi sonuçları, hesaplamaları yaparken neyin dâhil edildiğine ve metodolojiye bağlı olarak geniş ölçüde değişecektir.

ISO 14067’ye göre, LCA’da incelenmesi gereken yaşam döngüsü aşamaları, sistem sınırları aşağıdakilerle tanımlanır:

Beşikten mezara: ürünün tüm kullanım ömrü boyunca ortaya çıkan emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir

Beşikten kapıya: ürünün organizasyondan çıktığı yere kadar emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir

Kapıdan kapıya: tedarik zincirinde ortaya çıkan emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir

Kısmi CFP: yalnızca belirli aşamalardan gelen emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir

Sistem sınırlarını seçmek veri manipülasyonundan kaçınır, çünkü kuruluşlar artık sınırlı bir öneme sahip olduğunu iddia ettikleri yaşam döngüsü aşamalarını ihmal edemeyeceklerdir.

Ürün Karbon Ayak İzi Oluşturma İletişim Uygulamaları

Karbon ayak izi, ürünleri rekabetçi bir pazarda farklılaştırmak için popüler hale geliyor, bu nedenle bu ölçüm iletişiminin önemi oluyor.

ISO 14067, sera gazı nicelemesine değerli bir katkı sağlar, şeffaf bir iletişim sağlar ve aynı nicelleme ve iletişim gereksinimleri arasında yapılan CFP’lerin karşılaştırılmasını sağlar.

Standart, CFP sonuçlarının iletilmesi için adım adım kılavuz ve standart bir şablon sunar. Bu, bir CFP dış iletişim raporu, CFP performans izleme raporu, CFP beyanı veya CFP etiketi şeklinde yapılabilir. Standart olarak her tipin standart bir formatı sağlanmıştır.

Bu aynı zamanda bir dış iletişim raporu (ECR) ve bir karbon ayakizi performans raporu (CFPR) ile tamamlanmaktadır. Bu raporlar, nicelemeye daha az bağımlıdır ve nihai tüketicilere hızlı ve izlenebilir bilgi sağlar.

Ürün Karbon Ayak İzi Oluşturma Yararları

CFP değerlendirmesi yapılırken ortaya çıkan birçok fayda vardır:

Standart, organizasyonlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametreler sunar.

CFP’ye önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri servis sağlayıcılar ve üreticiler tarafından belirlenebilir. Böylece, hedeflenen önlemleri alırken emisyonları azaltarak değer yaratma zincirinin verimliliğinde iyileşme sağlanabilir. Ayrıca, bu LCA kuruluşlara diğer standartları uygulamada yardımcı olabilir, örneğin ISO 14001: 2015 (ISO 14001: 2015’teki Yaşam Döngüsü perspektifi makalesinde ISO 14001 yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin – bu ne anlama geliyor).

Standart, üretimden atık bertarafına veya geri dönüşüme kadar yani ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca üretilenler de dâhil olmak üzere sera gazı için şeffaf bir miktar belirleme ve raporlama sağlar.

ISO 14067 ayrıca ISO 14025 (çevresel etiketler ve beyanlar), ISO gibi diğer çevre standartlarıyla da tutarlıdır.

14044 (yaşam döngüsü değerlendirmesi) ve BSI PAS 2050 (mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi için şartname).

CFP’nin hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.

Ürün Karbon Ayak İzi Oluşturma ve Farklılık Yaratmak

Bu standardın yayınlanması, yeni bir sistem sınırları yelpazesi kullanarak sera gazı miktarında bir adım anlamına gelir, ancak ayrıca ISO 14067, CFP değerlendirmelerini raporlamak için standart bir şablon hazırladığından şeffaf iletişim ve karşılaştırma sağlar. Bir şirket bu standardı uygulayarak çevresel sorumluluğunu ortaya koyar, kendisini rakiplerden farklılaştırır ve imajını pekiştirir.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı Nedir?

Sera Gazı Emisyonlarının Atmosferde artması İklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının artmasındaki en büyük nedenlerden birisi insan faaliyetleri yani sanayileşme olarak gösterilir.  Sanayileşme yaygınlaştıkça atmosferdeki Sera Gazı etkisi yapan CO2, N2O, PFC, HFC vb gazların de artmasına neden olmaktadır.

Bu anlamda dünya kamuoyu, birleşmiş milletler, hükümetler iklim değişikliği ile mücadele konusunda çeşitli önlemler almakta, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çeşitli Uluslararası Anlaşmalar imzalanmakta ve sera gazlarının atmosferde belirli bir düzeye getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasına yönelik hükümetler, organizasyonlar, şirketler çalışma yapmaktadır. Bu anlamda Kuruluş Seviyesinde atmosfere verilen Sera Gazı Emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması, Proje bazında Gazı Emisyonlarının azaltımlarının hesaplanması gibi standartların yanında ürünlerin ne kadar sera gazı emisyonuna ve azaltımlarının yapıldığı ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı oluşturulmuştur.

Ürün Karbon Ayak İzi Nedir?

Bir Ürünün maden olarak çıkartılmasından Ürün eldesine, ürün olarak Müşteriye Ulaşmasındaki tedarik zincirine, Ürünün ömrünü tamamlamasına kadarki olan bütün süreçlerde ürün nedeni ile oluşan Atmosfere verilen Sera Gazı Emisyon Miktarının ve azaltım miktarının hesaplanarak CO2 eşdeğer cinsinden hesaplanması işlemine Ürün Karbon Ayak İzi hesaplaması denir.

ISO 14067 Standardı Nedir?

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı, ürünün kendisinden, üretilme, taşıma, imha süreçlerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı atmosfere   verilen Sera Gazı Emisyon miktarı ile azaltım miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak ürün karbon ayak izi için yeni standarttır. ISO 14067 Standardı ürünlerin yaşam döngüsü boyunca Karbon Ayak izi hesaplamaları için kurallar ve gereksinimler belirler.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; bir ürünün maden olarak çıkartılmasından, ürünün hammaddesine, Hammaddeden ürünün üretilmesine, ürünün müşteriye sunulmasına, müşterinin ürünü kullanmasından ürünün ömrünü tamamlamasına kadarki yaşam döngüsü içerisindeki Sera Gazı Emisyonlarının   ölçülmesi ve hesaplama tekniğidir.

ISO 14067 Standardı Kuruluşlar Yaşam döngüsü boyunca belirlemiş oldukları sınırlar içerisinde de hesaplanabilir. Bu sınırlandırma kuruluş ve organizasyonlar tarafından belirlenir. Bir ürünün Karbon ayak izi hesaplaması bir kuruluş için Madenden çıkartılıp hammadde haline getirilme aşamalarını içerir iken diğer bir kuruluş için hammaddeden ürün eldesine kadar ki süreç ile sınırlandırılabilir, diğer bir kuruluş içinde ise tedarik zinciri boyunca ki süreçlerdeki emisyonların hesaplanmasını içerebilir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; Karbon Ayak izi Hesaplamalarını yapmak isteyen kuruluş ve organizasyonlar için ve yapılan hesaplamaların doğruluğunu değerlendiren Doğrulama ve Denetim firmalarının kullanabileceği Uluslararası bir standarttır.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; organizasyonlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametreler sunar.  Karbon Ayak izi hesaplamalarında önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri servis sağlayıcılar ve üreticiler tarafından belirlenebilir. Böylece, hedeflenen önlemleri alırken emisyonları azaltarak değer yaratma zincirinin verimliliğinde iyileşme sağlanabilir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; üretimden atık bertarafına veya geri dönüşüme kadar yani ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca üretilenler de dâhil olmak üzere sera gazı için şeffaf bir miktar belirleme ve raporlama sağlar.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı;  yaşam döngüsü  ile kuruluşlara diğer standartları uygulamada yardımcı olabilir, ISO 14067 ayrıca ISO 14025 (çevresel etiketler ve beyanlar),  ISO 14044 (yaşam döngüsü değerlendirmesi) ve BSI PAS 2050 (mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi) ISO gibi diğer çevre standartlarıyla da tutarlıdır.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı;   Karbon Ayak izi hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.

ISO 14067 Belgesi Nedir Nasıl ve Nereden Alınır?

ISO 14067 Belgesi;  ISO 14067 Standardına göre  belirli bir İzleme Dönemine ait  ve belirli sınırlarda ürünün neden olduğu Sera Gazı Emisyonlarının (Karbon Ayak izi ) Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini sağlamış firma ve organizasyonların Uluslararası Denetim Firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika  veya Belgedir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Belgesi ile ilgili Hizmetlerimiz

Karbon Ayak izi Hesaplamaları yapmak isteyen ve ISO 14067 Standardını uygulamak isteyen firmalara gerekli eğitimler verilmekte ve ISO 14067 Karbon Ayak izi hesaplamalarını yapmış ve standardı uygulayan firmaların hesaplamaları ve standart gereksinimleri denetlenmekte ve hesaplamaları doğrulanarak ISO 14067 Karbon Ayak izi Belgesi, Doğrulama Raporu ve Sertifikası verilmektedir.