ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi

 

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir ?

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı sera gazı emisyonlarını belirlemek, izlemek ve raporlamak için bir standardı temsil eder.

Kurumsal karbon ayak izi, bir kuruluşun faaliyetleri sonucunda atmosfere saldığı sera gazlarının (GHG) miktarını ölçen ve değerlendiren bir ölçümdür. Bu ölçüm, kuruluşun çeşitli operasyonel faaliyetleri, tedarik zinciri, enerji kullanımı, ulaşım, atık yönetimi ve diğer etkileşimleri içerir. Karbon ayak izi genellikle karbon dioksit eşdeğerleri (CO2e) olarak ifade edilir, çünkü farklı sera gazları farklı oranlarda küresel ısınmaya katkıda bulunur.

Temel amacı, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarını anlamak ve bu emisyonları azaltmak için stratejiler geliştirmektir. Bu ölçüm, sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek, iyileştirme alanlarını tanımlamak ve çevresel performansı izlemek için kullanılır.

Kurumsal Karbon Ayakizi Nasıl Hesaplanır?

1.Kapsam Belirleme: Hesaplamaya hangi faaliyetlerin dahil edileceğini belirlenir. Bu genellikle operasyonel faaliyetler, tedarik zinciri, enerji tüketimi, ulaşım ve atık yönetimi gibi birçok faktörü içermelidir.

2.Veri Toplama: Belirlenen faaliyetlerle ilgili emisyon verileri belirlenen çalışma dönemi için toplanır.

3.Emisyon Faktörleri Kullanma: Her faaliyet için uygun emisyon faktörlerini belirlenir. Emisyon faktörleri, birim başına düşen sera gazı emisyonlarını ifade eder. Örneğin, enerji tüketimi için kullanılan bir emisyon faktörü, kullanılan enerjinin türüne (kömür, doğalgaz, rüzgar enerjisi vb.) bağlı olacaktır.

4.Hesaplama:Her faaliyetin emisyonları hesaplanır.. Bu genellikle bir birim (çoğunlukla ton veya kilogram CO2e) başına düşen emisyonları içerir.

5.Raporlama: Hesaplanan karbon ayak iziniz belgelenir ve raporlanır. Bu raporlar genellikle kurumsal sürdürülebilirlik raporları veya diğer paydaşlar için hazırlanan dokümanlar ile birleştirilebilir.

6.Hedef Belirleme ve Stratejiler Geliştirme: Hesaplanan karbon ayak izi verilerini kullanarak gelecekteki hedefler belirleni ve emisyon azaltma stratejileri geliştirilir. Bu, enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir enerji kullanımı, tedarik zinciri iyileştirmeleri ve diğer çevresel sürdürülebilirlik girişimlerini içerebilir.

Kurumsal Karbon Ayakizi Oluşturma Süreci Nasıl İlerler?

Kurumsal karbon ayak izi oluşturma süreci karmaşık olabilir ve organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve faaliyet alanların özel gereksinimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hesaplama sürecinde kullanılan emisyon faktörleri ve yöntemlerin standartlar ve rehberlerle uyumlu olması önemlidir. Ayrıca, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulama süreci de uygulanabilir.