ISO 14040 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirme Projeleri

ISO 14040 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi nedir?

ISO 14040 kurumsal yaşam döngüsü değerlendirmesi, sürdürülebilirlik ve çevre üzerindeki etkileri söz konusu olan bazı ürünlerin yaşam döngüsünün kapsamlı bir analizidir. Aynı zamanda, döngü boyunca sayısız aktiviteyi kapsayacak çok çeşitli çevresel etkileşimler sağlayacak bir perspektiftir.

Bu nedenle, ilgili veriler oluşturularak ve ihtiyacınız olan her şeyi belirlenerek, hizmetinizin ve ürününüzün çevresel etkisini en başından son sürece kadar hesaplanabilir.

Aynı zamanda, bu süreç, tüm üretim süreci ile ilişkili olan ekolojik salınımların, kaynak kullanımının tüm yönlerini değerlendirmek üzere bir idea kapsamında çevre yönetimi ve muhasebesi olarak düşünülebilir.

Bunun dışında, bazı ürün veya hizmetlerin üretimi ve ayrıca enerji üretimi için ihtiyacınız olan hammaddelerin çıkarılmasından kullanma, yeniden kullanma süreci ve kullanımdan sonra imha edilmesi süreci boyunca çeşitli perspektifler düşünülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle hayati önem taşımaktadır, çünkü süreç boyunca meydana gelen çevresel etkileri karşılaştırmaya yardımcı olacaktır, böylece karbon emisyonlarını azaltmanın alternatif yollarını ve çevreyi etkileyen diğer aktiviteleri açığa çıkarır.

LCA Dört Aşaması

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin standart metodolojiyi içerdiğini, yani oldukça şeffaf ve güvenilirdir.

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin dört aşamadan oluşur

  1. Kapsam ve hedef
  2. Genel envanter analizi
  3. Etki Değerlendirmesi
  4. Yorumlama

Bu aşamalar diğer faktörler ile birlikte tutarlı bir yaşam analizi yapılması için ana fikri oluşturmaktadır.

ISO 14040 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirme Kapsamı ve Hedef Tanımı

Bunu yapmanın en iyi yolu, çalışmanın kapsamını ve hedefini kesin olarak tanımlamaktır, bu yüzden ilk adım çok önemlidir ve onsuz mükemmel ve doğru sonuç elde edemezsiniz.

Hedefleri ve kapsamı oluşturarak, genel sınırları anlayabilmek için ürünü ve kullanım ömrünü kolayca tanımlanabilir.

Envanter Analizi

Sürecin ikinci adımı, tüm çevresel girdilerin yanı sıra yüksek oranda bağlı olan ve bunun için kullandığınız hizmet veya ürünle ilişkili çıktıların dikkate alınmasını içerir.

Üretim süreci için ihtiyacınız olan enerji ve hammadde tüketiminin yanı sıra kirleticilerin atık akımlar ve emisyonlarını kapsamaktadır.

Bu özel adımla, üründe neler olduğu ve ürünün çevreyi nasıl etkilediği hakkında kapsamlı bir resim elde edilir.

Etki Değerlendirmesi

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin üçüncü aşaması sırasında, faaliyeti etkileyen kararları anlamaya yardımcı olacak sonuçlar yaratmak esastır. Bu nedenle, sürecin çevreyi nasıl etkilediğini sınıflandırmaya başlayarak, ayrıca LCA’nın ilk bölümünde ne yapılmak ve neye ulaşılmak istenildiğine bağlı olarak her şey değerlendirilmeye başlanılır. Elde edilen sonuçları entegre etmek için bir karar oluşturulur.

Yorumlama

Son olarak, yorumlama aşaması, süreç boyunca elde edilen, kapsamdan tamamen etkilenen sonuçları ve sürecin ilk bölümünde tanımlanan hedefleri sağlamalıdır.

ISO 14044 standartlarına uygun olması için sonuçların prosedür boyunca kullanılan verilerle geçerli olup olmadığını test etmek gerekmektedir.