LCA nedir?

Bir ürünün, bir hizmetin veya bir sürecin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve anlamak için kullanılan bir metodolojidir. Bu metodoloji, bir ürünün veya sürecin hammaddelerin çıkarılmasından üretimine, kullanımına, atılmasına ve sonunda bertaraf edilmesine kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan çevresel etkileri analiz eder.

LCA çalışması neden gereklidir?

Çevresel Etkilerin Belirlenmesi: LCA, bir ürünün üretimi, kullanımı ve atılma süreçlerini kapsayarak çevresel etkilerini belirler. Bu, sera gazı emisyonları, enerji kullanımı, su kullanımı, atıklar gibi çeşitli çevresel faktörleri içerir.

Karşılaştırmalı Değerlendirme: LCA, farklı ürünlerin veya süreçlerin çevresel performansını karşılaştırmak için kullanılır. Bu, sürdürülebilirlik açısından daha iyi seçenekleri belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Tasarım İyileştirmesi: LCA, ürün veya süreç tasarımında iyileştirmeler yapmak için kullanılabilir. Daha az enerji tüketen malzemelerin seçilmesi, atıkların azaltılması ve daha çevre dostu üretim yöntemlerinin benimsenmesini içerir.

Yasal Uyumluluk ve Düzenlemeler: Bazı sektörlerde, çevresel etkilerin değerlendirilmesi yasal bir gerekliliktir. LCA, düzenleyici standartlara uyumu sağlamak için kullanılabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi: LCA, bir ürünün tedarik zinciri boyunca gerçekleşen çevresel etkileri değerlendirir. Bu, tedarik zincirindeki zayıf noktaların belirlenmesine ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Pazarlama ve Şeffaflık: Tüketiciler, çevre dostu ürünlere ve şirketlere gün geçtikçe ilgi gösteriyor. LCA sonuçları, şirketlerin ürünlerinin çevresel performansını vurgulayarak pazarlama stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kaynakların Etkin Kullanımı: LCA, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılan kaynakları değerlendirir. Bu, kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılması ve atıkların azaltılması için stratejiler geliştirmeye olanak tanır.

Bu nedenlerle, LCA çalışmaları sürdürülebilirlikle ilgili kararlar almak, çevresel performansı değerlendirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli araçlardır.

Sonuç olarak LCA’nın temel faydaları:

  • Çevresel etkilerin sistematik olarak değerlendirilmesi
  • Sürdürülebilirlikle ilgili kararların bilgi temelli alınabilmesi
  • Kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi
  • Ürün ve süreç tasarımında çevresel performansın iyileştirilmesi için kullanılan önemli bir araçtır.

LCA nasıl uygulanır?

1.Hedef ve Kapsam Belirleme:

LCA çalışmasının amacı ve kapsamı belirlenir. Hangi ürün, hizmet veya sürecin değerlendirileceği, çevresel etkilerin neler olduğu, ne tür verilerin toplanacağı gibi konular bu aşamada netleştirilir.

2.Yaşam Döngüsü Aşamalarını Tanımlama:

Ürün veya sürecin yaşam döngüsü, genellikle dört ana aşamada incelenir: hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi, üretim ve imalat, kullanım, atılma ve bertaraftır. Mavi Yeşil Danışmanlık SimoPRO yazılımı ile LCA modellemesi gerçekleştirmektedir.

3.Fonksiyonel Birim Belirleme:

LCA’nın temelini oluşturan fonksiyonel birim belirlenir. Bu, değerlendirmenin odaklandığı ürün veya hizmetin standart bir miktarını ifade eder. Örneğin, bir kilogram ürün, bir yıl boyunca kullanılan bir hizmet.

4.Envanter Analizi:

Her yaşam döngüsü aşamasındaki giriş ve çıkışlar belirlenir. Bu, malzemelerin ve enerjinin kaynaklardan çıkarılması, üretim süreci, kullanım sırasındaki enerji tüketimi, atık üretimi ve bertaraf süreçlerini içerir.

5.Çevresel Etki Değerlendirmesi:

Belirlenen envanter bilgileri, çeşitli çevresel etkilerle ilişkilendirilir. Bu etkiler arasında sera gazı emisyonları, su tüketimi, enerji kullanımı, toksik atıklar ve diğer çevresel faktörler bulunabilir.

6.Yorumlama ve Sonuçlar:

Elde edilen veriler yorumlanır. Hangi aşamaların daha fazla etkiye sahip olduğu, hangi faktörlerin belirleyici olduğu, çevresel sıcak noktaların nerede olduğu gibi konular değerlendirilir.

LCA ne zaman gereklidir?

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belirlemek için kullanılan bir metodolojidir. LCA’nın kullanımı ve gerekliliği, bir dizi faktöre bağlıdır:

1. Ürün veya hizmetin karmaşıklığı: Karmaşık ürünler veya hizmetler genellikle birçok bileşen veya süreç içerir ve çevresel etkileri değerlendirmek için LCA kullanışlı olabilir.

2. Çevresel etki potansiyeli: Ürünün veya hizmetin çevreye olan etkisi önemliyse, LCA bu etkileri belirlemede faydalı olabilir. Örneğin, enerji yoğun endüstriler, tarım ürünleri veya kimyasal ürünler gibi alanlarda LCA sıklıkla kullanılır.

3. Sürdürülebilirlik gereksinimleri: Bir ürünün veya hizmetin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması gerekiyorsa, LCA, bu hedeflere ulaşmak için potansiyel stratejileri belirlemek için kullanılabilir.

4. Yönetmelikler ve standartlar: Belirli endüstrilerde veya ürün kategorilerinde LCA’yı gerektiren yasal düzenlemeler veya standartlar olabilir. Bazı ülkeler, belirli ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için LCA kullanımını şart koşabilir.

5. Pazar talepleri: Tüketicilerin ve işletmelerin giderek daha fazla sürdürülebilir ürünleri tercih etme eğilimi, bir ürünün LCA’sının talep edilmesine yol açabilir. Özellikle yeşil tedarik zinciri stratejileri veya yeşil marka imajı oluşturma çabaları kapsamında LCA kullanılabilir.

Sonuç olarak, bir ürünün veya hizmetin LCA’sının yapılması gerekliliği, belirli bir duruma, endüstriye ve pazar koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerin belirlenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması için LCA, önemli bir araç olarak kabul edilir.

Hizmetlerimiz

Uzmanlarımız, LCA çalışmalarında en geniş veri tabanına sahip SimaPro yazılımının en güncel versiyonunu kullanmaktadır. Çalışmalarımızda SimaPro üzerinden modelleme, standartlara uygun raporlama yapılmaktadır. LCA’nın işletmeniz üzerindeki etkisi ve bu konudaki yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçiniz.