EU REACH Yönetmeliği

EU REACH yönetmeliği, insan sağlığını ve çevreyi kimyasal tehlikelerden korumayı amaçlayan Avrupa Birliği yasasıdır. Aynı zamanda AB kimya sektörünün rekabet gücünü artırmayı hedefler. Buna ek olarak, hayvan deneylerinin sayısını azaltmak için bileşiklerin tehlikesini değerlendirmek için alternatif yaklaşımların kullanımını teşvik eder.

REACH kapsamında, şirketler kanıt yükümlülüğünü üstlenirler. Şirketler, AB’de ürettikleri ve pazarladıkları maddelerle ilişkili riskleri belirlemeli ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak için bunları yönetmelidir. ECHA’ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı) kimyasalların güvenli kullanımını göstermek zorundadırlar ve aynı zamanda risk yönetimi önlemlerini kullanıcılara iletmelidirler.

REACH, kimyasalların güvenli kullanımını düzenleyen Avrupa bir yönetmelik. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH), 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği’ne yılda 1 tondan fazla miktarlarda tek başına veya karışımlar halinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler, artık AB REACH (ECHA) kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirilmelidir. Bazı durumlarda, bu yükümlülük maddelerin bulunduğu ürünlere de uygulanabilir. Kayıt yapılmaması durumunda, şirket artık bu maddeyi AB’ye ithal veya üretme hakkını kaybeder.

EU REACH Yönetmeliği’nin ana unsurları aşağıda özetlenmiştir: Dört sorumluluk: Kayıt, Değerlendirme, Bildirim/Yetkilendirme, Kısıtlama ve e(SDS)

Üç kimya ile ilgili nesne: Maddeler (hem dönem içi hem de dışı), Karışım ve Madde

Üç İdari Aracı: REACH-IT, bilgi paylaşımı için bir araç, IUCLID, dosyaların hazırlanması için bir araç ve Chesar, kimyasal güvenlik değerlendirmesi ve raporlama aracıdır.

Nasıl uyulur? Avrupa Birliği’nde bir şube açın. Avrupa Birliği dışındaki şirketler, ücretler ve diğer sorumluluklar da dahil olmak üzere EU REACH yasasında belirtilen yöntemi izlemelidir.

Yerel ithalatçılara EU REACH yönetmeliklerini izlemek için yetki verin. AB dışındaki üreticiler, bilgi iletişimini ithalatçılara aktarmanın, gizli iş bilgilerinin açığa çıkarılmasını gerektireceğini unutmamalıdır.

Yalnız Temsilci (OR) atayın. OR atanarak, AB dışındaki üreticiler, değerli madde bilgilerinin halka ve AB ithalatçılarına açıklanmasını önleyebilirler.

Hizmetlerimiz

Yalnız Temsilci (OR) Hizmeti

Soruşturma Hizmeti Test ve İzleme Hizmeti

PPORD Bildirim Hizmeti

Muafiyet Beyanı Hizmeti

OR değişiklik Hizmeti

SIEF Yönetimi Kayıt Hizmeti

Maruz Kalma Senaryosu (ES) Geliştirme

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Raporu (CSR) Hazırlama

Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (eSDS) Hazırlama

Uygun Nitelikli Tedarikçilerin Denetimi